Anunț – concurs recrutare – funcție contractuală vacantă / p.nedeterminată / inspector IT / grad 1 / compartiment IT

ANUNŢ

Primăria Comunei Seleuş, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al primarului Comunei Seleuş.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informației;

 • Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei contractuale: minim 5 ani.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Seleuş, județul Arad, după următorul calendar:

 • 22.11.2018 – publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a;

 • 07.12.2018 – data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs;

 • 11.12.2018 – selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;

 • 19.12.2018, ora 10:00 – proba scrisă;

 • 19.12.2018, ora 14:00 – proba practică;

 • 21.12.2018, ora 10:00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Seleuş din localitatea Seleuş, nr. 200, judeţul Arad.

Coordonate de contact:

 • Adresa de corespondenţă: Primăria Comunei Seleuş din sat Seleuş, comuna Seleuş, judeţul Arad, nr. 200,

 • telefon 0257/329101,

 • fax 0257/329343,

 • e-mail: primseleus@gmail.com,

 • persoană de contact: Forogău Florin-Adrian, consilier.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunțului.

Bibliografie orientativă

  1. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare -Terry Ogletree
  2. Reţele de calculatoare- de la cablare la interconectare -Vasile Teodor Dădârlat
  3. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare -Adrian Munteanu , Valerica Greavu Şerban

Tematica:

-Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet,intranet;

-Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;

-Echipamente de reţea şi de comunicaţie;

-Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri);

-Administrarea reţelelor;

-Securitatea reţelelor;

-Instalări , configurări staţii de lucru , imprimante;

-Calculatoare personale – arhitectură, componente , caracteristici periferice , diagnosticare defecte;

-Sistem de operare Windows 7,8, 10, 2008 Server, 2012 Server;

-Instalare şi configurare : Microsoft Office 2007,2010; -Instalare şi configurare sistem de operare Linux;

-Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, World wide web, transfer de fişiere ,DNS, telnet ,etc.);

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support