Anunț – organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Fisiere atașate:


În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi ort. 618 alin. (3) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art. 39 alin. (11) şi (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea noastră administrativ-teritorială, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș.

 

 1. Probele pentru concurs:
  • Selecția dosarelor;
  • Proba scrisă;
 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
  • Data publicării pe site-ul Agenției Naționale a Fucnționarilor Publici, pe site-ul oficial al U.A.T. Comuna Seleuș și prin afișare la sediul acesteia: 04.2020;
  • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului, respectiv din data de 04.2020 și până la data de 11.05.2020, inclusiv;
  • Locul depunerii dosarelor de înscriere: sediul unității administrativ-teritoriale, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad;
  • Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
  • Data, ora şi locul de organizare:
 2. Proba scrisă: în data de 05.2020, ora 10:00, la sediul unității administrativ-teritoriale, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad;
 3. Interviul: în termen de maxim 5 zile de la data susținerii probei scrise.

 

 1. Condițiile de participare la concurs:
  • Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 • Condiții specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

 

 1. Dosarul de concurs:

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării pe pagina de internet https://comuna-seleus.ro  a Primăriei Comunei Seleuș, precum şi pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a anunţului privind organizarea concursului, respectiv din data de 22.04.2020 și până la data de 11.05.2020, inclusiv, candidații depun la sediul unității administrativ-teritoriale,  din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare (conform art. 465 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. i) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 9. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

 Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 49 alin. (1^1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modficările și completările ulterioare trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

         Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către Primăria Comunei Seleuș din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail primariaseleus.ar@gmail.com)

 

 1. Bibliografia de concurs:
 2. Constituţia României, republicată;
 3. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, parțile I, III și VI;
 4. G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 7. Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, actualizată cu modificările si completările ulterioare;.
 8. G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
 9. Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările ulterioare;
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

 

 1. Principalele atribuţii prevăzute în fişa postului:

–   înscrie în registrele agricole în format electronic şi, după caz, pe suport letric datele primare cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale,

 • asigurară înscrierea titlurilor de proprietate în registrul agricol electronic şi, după caz, pe suport de hârtie;
 • înregistrează contractele de arendare a bunurilor agricole în registrul special şi ţine evidenţa acestora, conform legii;
 • centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către registrul agricol naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, după implementarea, operaţionalizarea, dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic centralizat de gestionare a conţinutului registrelor agricole ale unităţilor administrativ-teritoriale de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • concomitent cu colectarea şi înscrierea datelor în registrul agricol colectează prin sondaj de la gospodării informaţii privind producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine;
 • comunică datele centralizate pe suport hârtie sau electronic pe comună Direcţiei Regionale de Statistică şi Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol;
 • răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

   –  întocmeşte adeverinţe doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării – prin Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – a subvenţiilor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri;

 • întocmeşte documentele necesare pentru eliberarea atestatelor de producător şi carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor înscrise în registrul agricol şi constatărilor din teren;
 • întocmeşte adeverinţe cu datele din registrele agricole privind starea materială pentru ajutoare sociale, pentru burse şcolare şi alte măsuri de protecţie socială;
 • furnizează datele cu bunurile înregistrate în registrul agricol necesare pentru stabilirea domiciliului în vederea întocmirii sau preschimbării actelor de identitate, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, pentru notariat în vederea unor tranzacţii imobiliare şi altele asemenea;
 • persoană împuternicită să constate şi să aplice sancţiuni, potrivit legii, pentru următoarele contravenţii săvârşite de persoanele fizice/juridice obligate să declare date şi informaţii care fac obiectul registrului agricol:
 • declararea de date neconforme cu realitatea;
 • refuzul de declarare;
 • degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală ori parţială a datelor din registrul agricol;
 • refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
 • nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol;
 • furnizează date cu bunurile mobile sau imobile înregistrate în registrul agricol în vederea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale ce se comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • sprijină comisia locală de fond funciar cu privire la soluţionarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau în vederea efectuării de corecţii ale erorilor materiale descoperite în titlurile de proprietate;
 • participă la evaluarea pagubelor care se produc la culturile agricole împreună cu specialiştii de la direcţia judeţenă pentru agricultură, dacă este cazul;
 • operează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale (R.E.N.N.S.) ca persoană desemnată cu atribuţii de înscriere a datelor, de verificare, completare, validare şi actualizare a elementelor de nomenclatură stradală de la nivelul comunei în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei; înregistrează şi actualizează toate adresele administrative în R.E.N.N.S. prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare în domeniul de activitate;

 

Coordonate de contact:

-persoana de contact: Rîncă Daniela, referent, cls. III, gad profesional asistent.

-telefon: 0257 329 101,

-fax: 0257 329 343;

-adresă e-mail: primariaseleus.ar@gmail.com

-pagină internet: https://comuna-seleus.ro

-adresa de corespondență: U.A.T. Comuna Seleuș, sediu: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, cod poștal 317290.

 

 

 

Primar,

Cristian BRANC

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support