Anunț – organizare examen de promovare în grad profesional

Anexa1: bibliografie.pdf

PRIMĂRIA COMUNEI SELEUŞ

Nr. 2853 din 26 iulie 2021

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC

ANUNŢ

În conformitatea cu prevederile art. 478, art. 479, art. 618 alin.(1), alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 126, art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Seleuș organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul instituției – proba scrisă, în data de 25 august august 2021, la ora 10.00. Proba interviului se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Examenul se va desfășura la sediul instituției din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad.

Funcţiile publice pentru care se organizează examenul de promovare sunt:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite locale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș – 1 post;

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș – 1 post;

 • Polițist local, clasa I, grad professional principal în cadrul Compartimentului Poliției locală din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș – 1 post.

 • Polițist local, clasa III, grad professional principal în cadrul Compartimentului Poliției locală din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș – 2 posturi.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), lit. a), lit.c), lit.d) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pe care funcţionarul public trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ, sunt următoarele:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

 2. să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  

 3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

     Dosarul de concurs la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior se depune de către candidaţi conform prevederilor art. 127 din Hotărârea 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, în perioada 26 iulie – 16 august 2021, la sediul instituției și conţine în mod obligatoriu:

 1. copie de pe carnetului de muncă sau adeverinţă în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

 3. adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Seleuș în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public în care se menţionează expres dacă acestuia i -a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 4. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008.

Copiile de pe carnetul de muncă şi de pe rapoartele de evaluare se prezintă însoţite de documentele originale sau certificate pentru conformitatea cu originalul de către persoana secretarul comisie de concurs. Adeverinţele solicitate, prevăzute la punctul 1 si punctul 3, se prezintă în original.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

 Examenul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) Selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare, imediat după soluţionarea contestaţiilor;

b) Proba scrisă, va avea loc în data de 25 august 2021, ora 10.00;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admis la proba selecţiei dosarelor;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

c) Interviul se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă;

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi admis la proba scrisă;

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrisă sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar si imediat după soluţionare va comunica rezultatul final prin afişare la sediul instituţiei.

Bibliografia şi tematica prevăzută în Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul anunţ..

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

– Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod poștal 317290;

-telefon: 0257 329 101

-fax: 0257 329 343

-e-mail: primaria@comuna-seleus.ro

-numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia publică deţinută:Branc Doina-Floarea, referent, clasa III, grad profesional superior – secretarul comisiei de concurs.

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support