Anunț – concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite

PRIMĂRIA COMUNEI SELEUŞ

Nr. 2970 din 4 august 2021

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC

ANUNȚ

În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

U.A.T. COMUNA SELEUȘ

cu sediul în sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite locale din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuș, astfel:

Data desfăşurării concursului:

– proba scrisă în data de 07.09.2021, ora 10.00;

– proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 04.08.2021-23.08.2021, inclusiv.

Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, Rîncă Daniela, referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Taxe și impozite locale, tel. 0257 329 101, fax 0257 329 343 și adresă e-mail: primaria@comuna-seleus.ro.


Anexa 1 la Anunţul nr. 2970 din 4 august 2021

Condiţii de participare la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite locale din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuș

– perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.


Anexa 2 la Anunţul nr. 2970 din 4 august 2021

Acte necesare înscrierii la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite locale din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuș:

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

6)copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr.2D la H.G. nr.611/2008;

7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară-nu este cazul;

9) cazierul judiciar;

10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor

de concurs.


Anexa nr. 2D – Adeverinta.doc

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere.doc

 


Anexa 3 la Anunţul nr. 2970 din 4 august 2021

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Taxe și impozite locale din aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuș

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Titlu IX : Impozite şi taxe locale,

6

Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, aprobate prin H.G.R. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Titlu IX : Impozite şi taxe locale

7

Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

8

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Integral

9

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

10

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

11

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a

petitiilor, cu modificările și completările ulterioare

Integral

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.


Anexa 4 la Anunţul nr. 2970 din 4 august 2021

PRINCIPALELE ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • conduce şi actualizează dosarele contribuabililor privind declaraţiile de impunere;

 • verifică ca dosarele contribuabililor să fie complete cu toate documentele justificative necesare;

 • înregistrează declaraţiile de impunere în programul informatic;

 • verifică datele din evidenţa informatică cu cele din dosarele personale ale persoanelor fizice şi juridice şi modul de calcul a impozitelor şi taxelor;

 • înregistrează în programul de finanţe toate modificările din patrimoniul contribuabilului legate de impozitele si taxele locale , pe baza declaraţiilor de impunere şi/sau documentele justificative

 • încasează veniturile U.A.T. Comuna Seleuş şi le predă zilnic la casieria centrală;

 • îndosariază pe zile documentele justificative ale încasării creanţelor (borderouri, chitanţe încasare, chitanţa primită) şi le depune la casieria centrală;

 • verifică, la fiecare sfârşit de lună, încasările înregistrate şi creanţele rămase de încasat, în programul de finanţe, cu înregistrarea din evidenţa financiar contabilă şi cu execuţia de la Trezorerie;

 • întocmeşte situaţiile operative privind încasările realizate din impozite, taxe şi alte venituri;

 • întocmeşte certificatele ce se eliberează cetăţenilor cu privire la situaţia lor fiscală, valori, etc;

 • întocmeşte adeverinţele cu privire la bunurile din patrimoniul contribuabililor;

 • înregistrează amenzile pe bază de proces verbal;

 • înregistrează scutirile la impozite şi taxe pentru veterani , persoane cu handicap , deportaţi etc pe baza H.C.L.;

 • verifică datele din registrul agricol cu datele din evidenţa fiscală.

 • participă la implementarea standardelor de control intern managerial la nivel de compartiment , întocmeşte proceduri de lucru pentru activitatea pe care o desfăşoară şi le actualizează ori de câte ori este nevoie ;

 • îndosariază şi şnuruieşte toate documentele pe care le întocmeşte şi le predă la arhiva primăriei pe bază de proces verbal , conform nomenclatorului aprobat de Consiliul local;

 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de către ordonatorul de credite, administratorul public şi seful de compartiment;

 • toate sarcinile prevăzute în fişa postului trebuiesc respectate şi efectuate cu maximă responsabilitate, fiind direct responsabil de neexecutarea acestora sau efectuarea în mod defectuos care ar putea conduce la prejudicii unitatea angajatoare.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support