Anunt: organizere concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență socială

ATASAMENTE:

Anexa nr. 2D – Adeverinta.doc

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere.doc

Nr. 1143 din 15 martie 2022

ANUNT

În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

U.A.T. COMUNA SELEUȘ

cu sediul în sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș, astfel:

Data desfăşurării concursului:

– proba scrisă în data de 15.04.2022, ora 10.00;

– proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 16.03.2022-04.04.2022, inclusiv.

Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, Rîncă Daniela, referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Resurse umane, tel. 0257 329 101, fax 0257 329 343 și adresă e-mail: primaria@comuna-seleus.ro.

Anexa 1 la Anunţul nr. 1143 din 15 martie 2022

Condiţii de participare la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

– perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Anexa 2 la Anunţul nr. 1143 din 15 martie 2022

Acte necesare înscrierii la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării pe pagina de internet https://comuna-seleus.ro a Primăriei Comunei Seleuș, precum şi pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a anunţului privind organizarea concursului, respectiv din data de 16.03.2022 și până la data de 04.04.2022, inclusiv, candidații depun la sediul unității administrativ-teritoriale, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 7. cazierul judiciar;

 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la art. 49 alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 49 alin. (1^1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Anexa 3 la Anunţul nr. 1143 din 15 martie 2022

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență socială din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I şi II ale părţii

a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

6

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

7

Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, repubicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

8

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

9

Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

10

O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Anexa 4 la Anunţul nr. 1143 din 15 martie 2022

PRINCIPALELE ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Pe linie de asistență socială:

 • întocmeşte planul de servicii pentru orice copil lipsit de ocrotire şi autoritate părintească de pe teritoriul comunei şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii 272/2004;

 • coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de prevenire a separării copilului de familia sa, asigură comunicarea între părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură respectarea etapelor managementului de caz, întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;

 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate în domeniu.

 • colaborează cu alte instituţii locale şi cu profesionişti cum ar fi medicii, profesorii, preoţii şi politiştii şi acţionează împreună cu aceştia pentru a crea cel mai bun mediu posibil în care parinţii să-şi exercite rolul lor vital ;

 • înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei masuri de protecţie specială, în condiţiile legii.

 • întocmește documente, rapoarte, anchete sociale pentru aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

 • efectuează vizite la domiciliul asistaților pe care îi are în evidență, după un program prestabilit;

 • aplică standardele şi normele de securitate şi sănătate în muncă;

 • asigură şi aduce la cunoștință primarului, persoanele care necesită ajutoare de urgență, ajutoare de înmormântare şi alte situații deosebite;

 • întocmește şi depune situații, rapoarte pe linie de protecție socială;

 • asigură acordarea/încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței;

 • preia documentele necesare acordării alocației de stat pentru copii/ indemnizația pentru creșterea copilului şi le transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială;

 • Primește cererile, însoțite de documentele necesare, pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și le transmite lunar pe bază de borderou către Agenția Județeană Alba pentru Prestații Sociale

 • Răspunde de distribuirea produselor alimentare din cadrul POAD persoanelor defavorizate

 • Furnizează servicii de informare și consiliere pe probleme sociale sesizate sau din oficiu, persoanelor interesate

 • La solicitarea Primarului, Consiliului local, Direcției Județene pentru protecția copilului, prezintă rapoarte și informări cu privire la situația protecției copilului și sprijinirii familiilor din localitate aflate în dificultate

 • Întocmește dosare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia și se ocupă de gestionarea permanentă a acestora

 • Desfășoară activitățile impuse de aplicarea normelor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat: primește, verifică și înregistrează cererile pentru ajutor social, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; prezintă primarului cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoțite de fișa de calcul și ancheta socială, pentru a dispune acordarea/neacordarea ajutorului social; verifică lunar actele din dosarele de ajutor social, operând modificările intervenite; întocmește situație cu beneficiarii de ajutor social ale căror acte din dosar expiră; redactează proiecte de dispoziții de acordare a ajutorului social, de modificare, de suspendare și de încetare;

 • intocmeste si comunica rapoartele statistice ale situatiilor de lucrari, conform planului anual aprobat prin HCL; afiseaza la loc vizibil, lunar, planul de actiuni/lucrari de interes local realizat si de realizat, pentru; evidenta și repartizarea orelor de munca, lista beneficiarilor de ajutor social precum și lista persoanelor care urmeaaza sa efectueze orele de munca;ține evidența orelor de muncă stabilite și efectuate, intr-un registru;efectueaza si alte sarcini si lucrari ce rezulta din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Desfășoară activitățile impuse de aplicarea prevederilor legale privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru familiile și persoanele singure, în perioada sezonului rece: primește, analizează și înregistrează cererile, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; prelucrează cererile (stabilește cuantumurile lunare conform legislației în vigoare; întocmește proiecte de dispoziții acordare/neacordare/încetare ajutor; întocmește situațiile centralizatoare; generează informații în formatele electronice agreate de instituțiile conexe; întocmește și înaintează raporturi statistice;

 • ţine evidenţa persoanelor cu handicap, întocmeşte şi verifică dosarele pentru Comisia de expertiză a persoanelor adulte cu handicap şi le depune în termen legal la DGASPC;

 • aplică prevederile legii 448/2006 care reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrăii şi incluziunii sociale a acestora;

 • monitorizează cazurile de violenţă în familie si face parte din echipa mobila , culege informaţii asupra acestora, întocmeşte evidenţe separate, asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora;

 • informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţilor specifice întâlnesc situaţii de violenţă în familie;

 • identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă spre servicii de specialitate;

 • colaborează cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportează cazurile de violenţă în familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • -întocmeşte referate pentru aprobare în Consiliul Local Ion Creanga cu probleme de asistenţă socială;

 • se ocupă cu aplicarea Programului European de Ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate ( PEAD) prin întocmirea şi verificarea listelor cu beneficiari şi distribuirea produselor.

 • elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;

 • ĩntocmeşte orice situatie solicitată cu privire la asistenta sociala;

Pe linie de autoritate tutelară

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicţie

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuşi sub interdicţie, în vederea reprezentării acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicţie, în faţa notarilor publici

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care curatorul a îndeplinit sarcinile încredinţate cu titlu de mandat

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana copilului minor

 • Solicită instanţelor judecătoreşti în calitate de delegat al autorităţii tutelare, punerea sub interdicţie a unei persoane care nu are aparţinători şi este bolnavă psihic

 • Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoşi, conform Legii nr.487/2002

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică organelor de poliţie anchetele sociale privind situaţia bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care tutorele a îngrijit de persoana interzisului şi a administrat bunurile şi veniturile acestuia şi dacă sunt regulat întocmite şi corespund realităţii, propune instantei de tutelă aprobarea dării de seamă anuală şi descărcarea de gestiune a tutorelui

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind aprobarea dării de seamă generale prezentată de tutore la încetarea tutelei

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării sau asistării acestora la diferite instituţii de stat la acceptarea unei succesiuni,la ridicarea pensiei de urmaş, la cumpărarea sau vânzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donaţii, etc.

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de judecată rapoartele de anchetă psiho-socială privind încredinţarea minorilor în caz de divorţ, stabilirea domiciliului acestora sau reîncredinţare şi a modul de exercitare a autorităţii părinteşti,

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică notarilor publici rapoartele de anchetă psiho-socială în problema stabilirii domiciliului minorilor şi a exercitării autorităţii părinteşti, în cazul divorţului prin acord în faţa notarului public

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav, nedeplasabil, în vederea ridicării şi administrării în favoarea bolnavului a indemnizaţiei lunare cuvenite conform Ordinului 380/2002

 • Asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000

 • Verifică pe teren şi efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000

 • Verifică pe teren şi întocmeşte grile de evaluare medico-sociale a persoanelor care se internează în unităţile de asistenţă medico-sociale

 • Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind situaţia familială a persoanelor condamnate care solicită amânarea executării pedepsei sau întreruperea executării pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedură penală)

 • Primeşte publicul pentru consultanţă şi pentru clarificarea unor situaţii, zilnic

 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii

 • Efectuează studiu individual şi documentare, în domeniul legislaţiei aplicabile

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support