Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrului agricol

 

Nr. 2454 din 30 mai 2022

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC

ANUNȚ

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

U.A.T. COMUNA SELEUȘ

cu sediul în sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrului agricol din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș, astfel:

Data desfăşurării concursului:

– proba scrisă în data de 01.07.2022, ora 10.00;

– proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 31.05.2022-20.06.2022, inclusiv.

Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, Rîncă Daniela, consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Resurse umane, tel. 0257 329 101, fax 0257 329 343 și adresă e-mail: primaria@comuna-seleus.ro.

Anexa 1 la Anunţul nr. 2454 din 20 mai 2022

Condiţii de participare la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

– perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Anexa 2 la Anunţul nr. 2454 din 20 mai 2022

Acte necesare înscrierii la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării pe pagina de internet https://comuna-seleus.ro a Primăriei Comunei Seleuș, precum şi pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a anunţului privind organizarea concursului, respectiv din data de 31.05.2022 și până la data de 20.06.2022, inclusiv, candidații depun la sediul unității administrativ-teritoriale, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 7. cazierul judiciar;

 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la art. 49 alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 49 alin. (1^1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Anexa 3 la Anunţul nr. 2454 din 20 mai 2022

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I şi II ale părţii

a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

6

Ordinul comun al M.A.D.R., M.L.P.D.A., M.A.I., I.N.S., A.N.C.P.I., A.N.S.V.S.A. nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

Integral

7

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

8

Ordinul comun MADR / MDRAP / MapN / MC nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Integral

9

H.G.R. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

Integral

10

Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 448/2017, cu modificările ulterioare

Integral

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Anexa 4 la Anunţul nr. 1143 din 15 martie 2022

PRINCIPALELE ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • Completeaza registrele agricole pe baza legislatiei in domeniu si a normelor tehnice privind completarea registrului agricol la datele si perioadele stabilite si raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in registrele agricole pe tipuri, a centralizatorului registrelor agricole ;

 • Tine la zi evidenta din registrele agricole, atât pe suport de hârtie cât şi format electronic;

 • Asigurară înscrierea titlurilor de proprietate și a extraselor de carte funciară în registrul agricol electronic şi, după caz, pe suport de hârtie;

 • Răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

 • Înregistrează contractele de arendare a bunurilor agricole în registrul special şi ţine evidenţa acestora, conform legii;

 • centralizează şi transmite datele din registrul agricol în format electronic către registrul agricol naţional (R.A.N.) în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de R.A.N. şi a interconectării cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, după implementarea, operaţionalizarea, dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic centralizat de gestionare a conţinutului registrelor agricole ale unităţilor administrativ-teritoriale de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

 • operează şi actualizează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale (R.E.N.N.S.) ca persoană desemnată cu atribuţii de înscriere a datelor, de verificare, completare, validare şi actualizare a elementelor de nomenclatură stradală de la nivelul comunei în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei; înregistrează şi actualizează toate adresele administrative în R.E.N.N.S. prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii;

 • întocmeşte documentele necesare pentru eliberarea atestatelor de producător şi carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza datelor înscrise în registrul agricol şi constatărilor din teren;

 • întocmeşte adeverinţe cu datele din registrele agricole privind starea materială pentru ajutoare sociale, pentru burse şcolare şi alte măsuri de protecţie socială;

 • furnizează datele cu bunurile înregistrate în registrul agricol necesare pentru stabilirea domiciliului în vederea întocmirii sau preschimbării actelor de identitate, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, pentru notariat în vederea unor tranzacţii imobiliare şi altele asemenea;

 • persoană împuternicită să constate şi să aplice sancţiuni, potrivit legii, pentru următoarele contravenţii săvârşite de persoanele fizice/juridice obligate să declare date şi informaţii care fac obiectul registrului agricol:

 • declararea de date neconforme cu realitatea;

 • refuzul de declarare;

 • degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală ori parţială a datelor din registrul agricol;

 • refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

 • nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol;

 • Operează si efectuează modificarile datelor inscrise in registrul agricol si raspunde de corectitudinea acestora;

 • Opereaza in registrele agricole toate actele juridice intocmite intre parti: acte vanzare-cumparare, donatii, certificate de mostenitor, sentinte judecatoresti, etc.

 • Va intocmi darile de seama şi statistice si le va comunica institutiilor solicitante la termenele stabilite;

 • Va prezenta primarului si secretarului, in orice moment, situaţii privind:

-numarul gospodariilor inscrise in registrul agricol;

-numarul persoanelor ce compun gospodariile inscrise in registrul agricol;

-efectivele de animale pe specii, categorii existente la inceputul anului, precum si evolutia acestoar pe parcursul anului;

-suprafata cladirilor de locuit si a celorlalte constructii gospodaresti;

-modul de utilizare a terenului agricol;

-evidenta mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si manuala, a tractoarelor si utilajelor -agricole;

-alte situatii solicitate aflate in aria de competente;

 • Participa efectiv la efectuarea recensamantului general agricol;

 • Solutioneaza cererile si redactează raspunsurile la cererile adresate compartimentului agricol;

 • Intocmeste si elibereaza, cu respectarea prevederilor legale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, adeverinte si certificate cu date din registrul agricol si raspunde de corectitudinea intocmirii lor;

 • Elibereaza adeverinte pentru întocmirea dosarelor somaj, ajutor social, handicap, burse, etc. şi rapunde de corectitudinea intocmirii lor;

 • Tine evidenta stricta a contractelor de arendare, in baza legii arendei si efectueaza toate operatiunile necesare in registrul agricol;

 • Participa la evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pasuni, islaz comunal;

 • Participa la punerea in posesie a proprietarilor de terenuri ;

 • Inventariaza impreuna cu compartimentul agricol toate terenurile din intravilanul si extravilanul comunei care nu au fost revendicate de fostii proprietari, intocmind documentatia pentru inregistrare in domeniul privat al comunei;

 • Verificara in teren veridicitatea datelor declarate în registru agricol;
 • Verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • Centralizează toate datele înscrise în registrul agricol;
 • Pune la dispozitia operatorului de rol, registrele agricole pentru stabilirea masei impozabile;

 • Participă la programul de verificare în teren a veridicităţii datelor înscrise în evidenţele fiscale şi în registrul agricol a terenurilor agricole intravilane
 • Intocmeste si elibereaza atestatele de producător potrivit evidenţelor pe care le deţine dupa o prealabila verificare in teren;
 • Intocmeste procesele verbale si vizeaza atestatele de producator.
 • Intocmeste centralizatoarele privind atestatele de producător şi comunica datele respective institutiilor abilitate;
 • Arhiveaza intreaga documentatie referitoare la atestatele de producator;

 • Verifica pozitiile din registrul agricol şi elibereaza adeverinţe pentru persoanele defuncte,solicitate de direcţia de evidenţă a persoanelor arad,în vederea întocmirii sesizării privind deschiderea procedurii succesorale şi transmiterea către camera notarilor publici;
 • Asigura securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea si sigilarea si inregistrarea acestora;

 • Intocmeste opisul registrelor agricole;

 • Prezinta in sedintele consiliului local informari cu privire la stadiul de completare si tinerea la zi a evidentei registrelor agricole;

 • Tine evidenta suprafetelor agricole ce se afla in administrarea consiliului local (islazul comunal, terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri arendate, terenuri neagricole, etc.), propunand modul de exploatare a acestora;

 • Intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea sprijinului producatorilor agricoli in conditiile actelor normative in vigoare sau insarcinari date de consiliu local, primar;

 • Ia masuri pentru prevenirea imbolnavirii animalelor, facand parte din comandamentul antiepizootic, infiintat la nivelul comunei;

 • Face parte din centrul operativ pentru situatii de urgenta;

 • Urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora;

 • Impreuna cu persoanele din cadrul compartimentului agricol delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ-teritorial;

 • Elibereaza adeverinte pentru vanzari de animale ;

 • Respectă şi răspunde de respectarea normelor de protectie a muncii şi de P.S.I;

 • Colaboreaza cu alte compartimente din cadrul instituţiei, care au drept obiect de activitate suprafeţe de terenuri, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, sau în proprietatea publică sau privată a statului român sau unităţii administrativ-teritoriale;
 • Va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului ;

 • Are obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “sistemul de management al calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative;

 • Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ;

 • Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspunde;

 • Are obligaţia respectării regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate a primarului, a regulamentulului de ordine interioară al aparatului de specialitate a primarului;

 • Indeplinirea oricaror alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului sau direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support