Anunț – organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de referent de specialitate, grad debutant în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Fonduri Europene din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș

Nr. 2866 din 28 iunie 2022

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Seleuș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de referent de specialitate, grad debutant în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Fonduri Europene din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș.

Condiții generale pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual vacant de referent de specialitate, grad debutant:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.”

Condiții specifice pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual vacant de referent de specialitate, grad debutant:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea inginerie economică industrială;

-vechime în scpecialitatea studiilor: nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Primăriei Comunei Seleuș, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 30.06.2022 – 14.07.2022, în intervalul orar 08:00-16:00 (luni-vineri).

Proba scrisă va avea loc în data de 25.07.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Seleuș.

Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei Comunei Seleuș în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă și proba de interviu vor loc in termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probelor. Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei scrise, respectiv a probei de interviu. Afişarea rezultatelor la contestaţii se face imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează în maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Secretariatul comisie de concurs este asigurat de către d-na Branc Doina-Floarea, referent în cadrul aparatului de specilitate al Primarului Comunei Seleuș.

Date de contact: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, tel. 0257 329 101, fax. 0257 329 343, e-mail primaria@comuna-seleuș.ro.

Bibliografie și tematică:

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul III, cap. I, cap. II și cap. IV ale părţii

a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

6

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

7

H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

8

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

9

Legea  nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995    privind calitatea în construcţii, republicată, , cu modificările și completările ulterioare

Integral

10

 Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991    privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

11

H.G.R nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţia construcțiilor, cumodificările și completările ulterioare

Integral

12

H.G.R. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Integral

13

O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Integral

14

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

Notă: Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora, în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

Principalele atribuţii prevăzute în fişa postului:

 1. Identifică programe şi generează proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor de investiţii ale unității administrative-teritoriale;

 2. Elaborează documentaţiile necesare în vederea completării cererilor de finanţare corespunzătoare programelor şi surselor de finanţare identificate;

 3. Asigură îndrumarea şi consilierea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce priveşte activităţile şi condiţiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaţionale nerambursabile;

 4. Urmăreşte executarea contractelor de finanţare încheiate în cadrul proiectelor cofinanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene;

 5. Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare;

 1. Propune contractarea de documentaţii tehnice şi financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare;

 2. Elaboreaza propuneri pentru iniţierea proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii ale primarului necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice;

 1. Urmăreşte gestionarea corectă a resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate;

 2. Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare;

 3. Întocmeşte, gestionează şi actualizează baza de date reale în domeniul său de activitate;

 1. Susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere în şedinţă de Consiliu Local şi răspunde interpelărilor consilierilor locali;

 1. Răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul serviciului;

 2. Răspunde de ţinerea corectă a evidenţei corespondenţei pe serviciu.

 3. Rezolvă problemele curente ale serviciului, precum şi sarcinile primite sau ivite pe parcurs.

 4. Colaboreaza cu firmele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate pe toata perioada de implementare a proiectului;

 5. Propune managerului de proiect efectuarea platilor catre constructori si furnizorii de servicii/dotari in concordanta cu graficul de depunere a cererilor de rambursare/cererilor de plata;

 6. Verifică și urmareste activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat urmărește ca toate activitatile prevazute in contract, caietul de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara sa fie indeplinite si sa se desfasoare in termenul stabilit (garantie de buna executie, asigurari, grafic de plati si alte cerinte prevazute in documentele mentionate);

 7. Verifica rapoartele transmise de catre firma de consultanta/rapoarte de progres si orice alte documente intocmite de catre acesta in baza contractului incheiat; intocmeste corespondenta cu prestatorul si procesele verbale de receptie a acestora;

 8. Intocmeste nota interna pentru eliberarea garantiei de buna executie si emite certificatul constatator final;

 9. Monitorizeaza corespondenta primita in cadrul proiectului si se asigura de transmiterea in termenul solicitat a informatiilor catre prestatori, si monitorizeaza primirea informatiilor solicitate de la prestatori;

 10. Studiaza cadrul legal aferent proiectului, instructiunile de la organismele intermediare, ghidurile solicitantului pe axe prioritare si se asigura de respectarea cerintelor functie de activitatea desfasurata in cadrul proiectelor;

 11. Participa ca membru in comisiile de licitatie in vederea evaluarii ofertelor;

 12. Se ocupa de organizarea pe fiecare contract in parte a corespondentei aferente proiectului, opisarea, numerotarea documentelor din proiect (conform prevederilor legale) o identifica riscurile in proiect si le transmite managerului de proiect;

 13. Elaboreaza in colaborare cu ceilalti membri ai colectivului informari, rapoarte, analize si sinteze, precum si alte lucrari administrative curente;

 14. Pregateste referate si alte documente interne necesare aprobarii demararii procedurilor de achizitie;

 15. Asigura inregistrarea corespondentei expediate o asigura fotocopierea si organizarea documentelor utilizate o participa la elaborarea caietelor de sarcini;

 1. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform normativelor în vigoare;

 2. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;

 1. Respectă normele P.S.I. conform legii;

 1. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;

 2. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

Afișat  în data de 28.06.2022.

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC


Formular-de-inscriere-contractual.dcox

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support