Anunț – organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat (tractorist) în cadrul Compartimentului Serviciul de dezăpezire și întreținere a drumurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și a dispozițiilor alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, Comuna Seleuș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat (tractorist) în cadrul Compartimentului Serviciul de dezăpezire și întreținere a drumurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Seleuș.

Condiții generale pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de muncitor calificat (tractorist):

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.”

Condiții specifice pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de muncitor calificat (tractorist):

– nivelul studiilor – generale + calificare;

– vechimea necesară în specialitatea studiilor – 3 ani.

– permis conducere categoria B.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Comunei Seleuș, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 19.08.2022-01.09.2022, în intervalul orar 08:00-16:00 (luni-vineri).

Proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Seleuș.

Proba practică: va avea loc în data de 15.09.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Seleuș.

Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei Comunei Seleuș în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

Afişarea rezultatelor la proba scrisă, proba practică și proba de interviu se va face in termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probelor. Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei scrise, probei practice, respectiv a probei de interviu. Afişarea rezultatelor la contestaţii se face imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează în maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Secretariatul comisie de concurs este asigurat de către d-na Branc Doina-Floarea, referent în cadrul aparatului de specilitate al Primarului Comunei Seleuș.

Date de contact: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, tel. 0257 329 101, fax. 0257 329 343, e-mail primaria@comuna-seleuș.ro.

Bibliografie și tematică:

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul III, cap. I, cap. III și cap. IV ale părţii

a VI-a

2.

Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

3.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare

Integral

4.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare

Integral

5.

H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2022 privind circulația pe drumurile publice

integral

Notă: Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora, în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

Principalele atribuţii prevăzute în fişa postului:

 • Intervine la curatarea, intretinerea, imbunatatirea si mentinerea in bune conditii a accesului pe strazile comunei;

 • Intretinerea mijloacelor de transport inainte de folosire;

 • Urmarirea starii tehnice a utilajelor si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni;

 • Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor utilajelor din dotare;

 • Realizarea reparatiilor necesare la utilaje;

 • Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct;

 • Cunoasterea modului de verificare si intretinere a utilajelor;

 • Cunoasterea cauzelor care provoaca uzura unor organe sau piese, modul de prevenire a uzurilor si cunoasterea sistemului de revizii si reparatii preventive;

 • Cunoasterea modului de executare a unor reglaje la sistemele de aprindere, ungere, alimentare precum si inlocuirea unor piese la motor, care nu comporta complicatii;

 • Cunoasteare rolului principalelor piese componente ale utilajelor si gradul admisibil de uzura a piselor solicitate;

 • Cunoasterea duratei ciclului de functionare si sistemele de revizii si reparatii preventive in cadrul ciclului;

 • Cunoasterea caracteristicilor combustibilului si lubrefiantilor folositi si folosirea lor in diferite perioade;

 • Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;

 • Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct;

 • Raspunde de exploatarea corecta a utilajului in vederea prelungirii duratei de functionare si mentinerii starii estetice.

 • Participă la activităţile de curăţenie din jurul şcolilor generale din comună şi a celorlalte instituţii;

 • Ia măsuri pentru menţinerea in stare de funcţionare a utilajului;

 • Participă la cosirea vegetaţiei ierboase de pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale;

 • Efectuează operaţiuni de tasare a pietrişului pus pe drumurile neasfaltate si cele ce duc la păşune sau terenuri agricole;

 • Îndeplineşte orice alte sarcini trasate de către conducătorul ierarhic;

Afișat  în data de 19.08.2022.

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC


Formular-de-inscriere-contractual

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support