Anunț – organizare examen de promovare la sfârşitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcţia de debutant

ANUNȚ

U.A.T. Comuna Seleuș, cu sediul în Seleuș, nr. 200, jud. Arad, în conformitate cu prevederile art. 74 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizează examen de promovare la sfârşitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcţia de debutant pentru următoarea functie contractuală de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

– referent de specialitate, grad II în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Fonduri Europene – 1 post.

Examenul de promovare va avea loc în data de 08.02.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Seleuș, județul Arad și constă în susţinerea unui interviu, faţă în faţă, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. Perioada desfăşurată în funcție: cel puţin 6 luni vechime în gradul de debutant; 
  2. să fi obţinut calificativul „corespunzător” la raportul de evaluare pentru salariatul debutant întocmit de îndrumător;

Dosarul de examen se va depune în perioada 25.01.2023-06.02.2023, la sediul instituției și conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la examen;

b) adeverinţă din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

c) raportul salariatului debutant.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de examen.

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

După afişarea rezultatelor la interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în maximum o zi lucrătoare de la afișării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Pentru relații suplimentare solicitanții se pot adresa la sediul Primăriei Comunei Seleuș sau la tel 0257 329 101.

 

 

Primarul Comunei Seleuș,

Branc Cristian

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

examenului de promovare la sfârşitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcţia de debutant

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul III, cap. I, cap. II și cap. IV ale părţii

a VI-a

2

Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

3

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

6

Legea  nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995    privind calitatea în construcţii, republicată, , cu modificările și completările ulterioare

Integral

7

 Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991    privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

8

H.G.R nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţia construcțiilor, cumodificările și completările ulterioare

Integral

9

H.G.R. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Integral

9

O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Integral

10

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Integral


Notă:  Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora, în vigoare la data publicării anunțului de examen.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support