Nr. înreg. 2969 din 22 iunie 2023

ANUNȚ

Primăria Comunei Seleuș, judeţul Arad, în temeiul art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. IV alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional asistent funcție publică vacantă în cadrul Compartimentului Audit Public Intern din aparatul de specialitate al primarului Comunei Seleuș.

Perioada de ocupare a postului: nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Desfăşurarea concursului:

 • Proba scrisă: 24.07.2023, ora 1000;
 • Interviul: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, nr. 200, Comuna Seleuș, judeţul Arad.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data apariţiei anunţului pe pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în intervalul 23.06.2023 – 12.07.2023, la sediul Primăriei Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, nr. 200, Comuna Seleuș, judeţul Arad.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) şi în corelaţie cu art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 1. este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

 2. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarul de înscriere: În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării pe pagina de internet https://comuna-seleus.ro a Primăriei Comunei Seleuș, precum şi pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a anunţului privind organizarea concursului, respectiv din data de 04.04.2023 și până la data de 24.04.2023, inclusiv, candidații depun la sediul unității administrativ-teritoriale, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 2. curriculum vitae, modelul comun european;

 3. copia actului de identitate;

 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 7. cazierul judiciar;

 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la art. 49 alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la art. 49 alin. (1^1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiţiile de specifice:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

-minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografie şi tematică:

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I şi II ale părţii

a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL II: Organizarea auditului public intern, Capitolul III Desfăşurarea auditului public intern, Capitolul IV Auditorii interni

6

H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare

PARTEA I: Aplicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern în România;

PARTEA II: Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern

7

Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Capitolul II – Organizarea şi Conducerea contabilităţii, Capitolul III – Registrele de contabilitate,

Capitolul IV: – Situaţii financiare; capitolul V: Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;

8

O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

CAPITOLUL II: Principii fundamentale,

CAPITOLUL III: Reguli de conduită

9

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice

CAPITOLUL IV: Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice;

CAPITOLUL V: ANEXA nr. 2: PROCEDURA DOCUMENTATĂ, ANEXA nr. 4: INSTRUCŢIUNI privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.

10

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL II: Principii, reguli şi responsabilităţi,

CAPITOLUL III: Procesul bugetar, CAPITOLUL IV: Împrumuturi, CAPITOLUL V: Finanţarea instituţiilor publice

11

O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicare, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa nr 1 Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, Anexa nr 2 Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu

12

O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

13

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare -integral

14

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile şi completările ulterioare

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice – integral

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Responsabilități și principalele atribuţii prevăzute în fişa postului:

Responsabilităţi:

-răspunde de prezentarea obiectiva, corecta, fidela si fara omisiuni a deficientelor constate, a situaţiilor urmărite in misiunea încredinţata de conducerea unităţii, in conformitate cu normele naţionale de audit;

-răspunde de prezentarea in raport a inexactităţilor si erorilor constatate si includerea elementelor probante.

Atribuțiile postului:

 1. dă asigurări şi consiliere conducerii instituţiei pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile autorităţii publice; ajută autoritatea publică să îşi îndeplinească obiectivele pentru îmbunătăţirea eficienţei si eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi proceselor de administrare;

 2. participă ,daca este cazul, la elaborarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Primăriei Comunei Seleuș;

 3. participă la elaborarea şi derularea Planului Multianual,

 4. participă sau efectuează audit asupra tuturor activităţilor desfăşurate în Primăria Comunei Seleuș şi a structurilor acesteia (servicii);

 5. efectuează misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă si eficacitate ;

 6. participă la auditarea, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea: angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; plăţi asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare;

 7. participă la evaluarea controlul intern managerial;

 8. participă la evaluarea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare – programare, organizare – coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii dispoziţiilor;

 9. identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programare / proiecte sau unor operaţiuni şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz;

 10. participă la evaluarea sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi a rezultatelor obţinute;

 11. efectuează sau participă la misiuni de audit intern de consiliere menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale;

 12. asigură consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând soluţii pentru eliminarea acestora;

 13. obţine informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, în vederea facilitării înţelegerii de către personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;

 14. participă la verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea instituţiei -furnizează cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, în vederea formării şi perfecţionării profesionale;

 15. efectuează audit ad – hoc de asigurare şi de consiliere ;

 16. raportează periodic primarului oraşului Comunei Seleuș şi altor structuri abilitate asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

 17. elaborează rapoarte periodice cu privire la activităţile de audit public intern şi le înaintează organelor în drept;

 18. informează supervizorul /coordonatorul compartimentului de audit public intern despre recomandările neînsuşite de către entitatea publică auditată, precum şi despre consecinţele acestora ;

 19. păstrează secretul de serviciu.

Coordonate de contact:

-adresa de corespondenţă: Primăria Comunei Seleuș, sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 200, județul Arad, cod poștal 317290;

-telefon: 0257 329 101

-fax: 0257 329 343

-e-mail: primaria@comuna-seleus.ro

Relaţii suplimentare: la secretarul comisie de concurs, d-na Rîncă Daniela, consilier, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuș sau la tel. 0257 329 101, fax 0257 329 343 și adresa e-mail: primaria@comuna-seleus.ro.

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support