Anunț – vânzare teren în suprafață de 9.099 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 309043 Seleuș, nr. cadastral 309043, destinat realizării unor construcții industriale nepoluante

ANUNȚ

 1. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
 • U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad,
 • C.U.I. 3518873,
 • Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,
 • Cod poștal 317290,
 • Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com
 • Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC
 • Persoană de contact: Truț Dorin-Lucian, secretar general UAT Comuna Seleuș
 1. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren în suprafață de 9.099 mp, proprietatea privată a Comunei Seleuș, situat în sat Seleuș, FN, înscris în C.F. nr. 309043 Seleuș, nr. cadastral 309043, destinat realizării unor construcții industriale nepoluante. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din data de 17.12.2021.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

citeste mai departe…

ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI SELEUŞ

Nr. din 21 octombrie 2021

Primarul Comunei Seleuș,

Cristian BRANC


U.A.T. COMUNA SELEUȘ
În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 618 alin. (3) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

cu sediul în sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș, astfel:

Data desfăşurării concursului:

– proba scrisă în data de 22.11.2021, ora 10.00;

– proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, din sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad, în perioada 21.10.2021 – 09.11.2021

Relaţii suplimentare la secretarul comisie de concurs, Rîncă Daniela, referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Resurse umane, tel. 0257 329 101, fax 0257 329 343 și adresă e-mail: primaria@comuna-seleus.ro.

Anexa 1 la Anunţul nr. din 21 octombrie 2021

Condiţii de participare la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

– perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Anexa 2 la Anunţul nr. din 21 octombrie 2021

Acte necesare înscrierii la concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

6)copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr.2D la H.G. nr.611/2008;

7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară-nu este cazul;

9) cazierul judiciar;

10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministerului sănătății.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor

de concurs.

Anexa 3 la Anunţul nr. din 21 octombrie 2021

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

pentru concursul recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Resurse umane din aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Seleuș

Nr.

Crt.

Bibliografie

Tematică

1

Constituţia României, republicată

Integral

2

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Titlul I şi II ale părţii

a VI-a

3

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

4

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

5

Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Integral

6

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor public, cu modificările și completările ulterioare

Integral

7

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Integral

8

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Integral

9

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

Integral

10

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

11

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Integral

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Anexa 4 la Anunţul nr. din 21 octombrie 2021

PRINCIPALELE ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • are obligaţia de a cunoaşte legislaţia actualizată din sfera de activitate, menţionând faptul că nerespectarea şi neaplicarea în termen a prevederilor legale şi a modificărilor ulterioare intervenite acestora, constituie abatere disciplinară;

 • asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs;

 • asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale;

 • efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;

 • colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor iegale;

 • întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;

 • răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către Primar şi umăreşte respectarea ei;

 • întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar;

 • răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele întocmite lunar în această bază;

 • eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri etc);

 • elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară ;

 • participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate alături de celelalte compartimente, pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;

 • întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;

 • solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Primăriei;

 • răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării Primarului; răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;

 • la solicitarea justificată a angajaţilor, aprobată de către Primar şi cu avizul ANFP, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;

 • asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de care este coordonat metodologic;

 • răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în condiţiile legii la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;

răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public

 • asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;

 • asigură şi urmăreşte integrarea noilor angajaţi;

– asigură crearea bazei de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual;

– asigură implementarea şi aplicarea Statutului funcţionarilor publici;

– asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din subordine;

– păstrează fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale

– asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative care apar pe parcurs, în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate de consiliul local

 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi promovare ;

 • întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor

– îndepiineşte alte atribuţiuni date de primar prin dispoziţie sau cele care rezultă din actele normative în vigoare.

respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

citeste mai departe…

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support