REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seleuş

REZULTATELE

selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Seleuş

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Dragalina Darius Dumitru

RESPINS

Candidatul nu îndeplinește condiția specifică de vechime necesară exercitării funcţiei contractuale

Afișat, azi 14.12.2018, ora 12:00

Termenul de contestatie este de o zi lucrătoare de la data afișării.

COMISIA DE CONCURS

Anunț – concurs recrutare – funcție contractuală vacantă / p.nedeterminată / inspector IT / grad 1 / compartiment IT

ANUNŢ

Primăria Comunei Seleuş, judeţul Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate (specialist I.T.), gradul I, în cadrul Compartimentului I.T. al aparatului de specialitate al primarului Comunei Seleuş.

citeste mai departe…

Anunț – examen promovare în grad profesional – f.p. execuție, consilier clasa I – superior / contabilitate

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 64 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,

Primăria Comunei Seleuş, Judeţul Arad, organizează în perioada 27-29 noiembrie 2018 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul a Compartimentului Contabilitate din apartul de specialitate al Primarului Comunei Seleuş.

Data, ora şi locul de organizare a examenului:

 • Proba scrisă: în data de 27.11.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Seleuş;

 • Interviul: în data de 29.11.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Seleuş;

Condiţiile de participare :

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

 • Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

 • Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii doi ani;

 • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului;

Locul depunerii dosarelor de înscriere: sediul Primăriei Comunei Seleuş, judeţul Arad;

Selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

Dosarele de înscriere la examenul de promovare, vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Primar,

Cristian BRANC

Bibliografia pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuţie în gradul professional imediat superior celui deţinuţ

 1. Constituţia României, republicată.

 2. Legea nr. 188/1999 Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarului public, republicată;

 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Legea nr. 24/2007 pentru reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

.1.
Condiţiile pentru ocuparea unei funcţii publice erau prevăzute, într-o formă anterioară a legii, la începutul acesteia, mai exact în articolul 6. S-a optat însă pentru soluţia ca ele să fie consacrate în capitolul care reglementează cariera funcţionarilor publici, mai exact recrutarea acestora, soluţie pe care o împărtăşim.
Constatăm totodată modificări şi în ceea ce priveşte conţinutul condiţiilor impuse pentru ocuparea unei funcţii publice, pe care le vom dezvolta în cele ce urmează.
Prin acest articol se consacră
condiţiile de acces într-o funcţie publică.
„Condiţiile de acces la funcţia publică, de regulă sunt înţelese ca fiind acele elemente specifice funcţiei publice, prin care legiuitorul urmăreşte să garanteze valorificarea profesională a viitorilor funcţionari şi să limiteze arbitrariul în selecţie (…)”.
340
Raţiunile pentru care sunt instituite astfel de condiţii sunt diferite.
… citeste mai departe (1-11)

VEDINAS Virginia, Statutul functionarilor publici din 15-mai-2009, Universul Juridic

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support